Nghiên cứu SMILE là gì?

Nghiên cứu SMILE là nghiên cứu nhằm tìm hiểu về trải nghiệm cuộc sống (bao gồm các thách thức và sự hạnh phúc chung) của những người nhận diện là LGBTQ+. Nghiên cứu đang thực hiện ở ba quốc gia: Brazil, Kenya và Việt Nam. LGBTQ+ có thể chỉ những người bị thu hút bởi người cùng giới / giới tính hoặc những người cảm thấy họ không phải là giới / giới tính mà họ được sinh ra hoặc những người không cảm thấy họ là nam hoặc nữ.

Tham gia vào nghiên cứu có thể hiểu chính là hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến dài 15 đến 20 phút này. Bạn sẽ không có lợi ích trực tiếp từ việc tham gia nghiên cứu này.


Nếu tôi không có lợi ích trực tiếp, tại sao tôi nên tham gia nghiên cứu SMILE?

Mục tiêu của chúng tôi là thu thập dữ liệu từ càng nhiều người LGBTQ+ sống ở Brazil, Kenya và Việt Nam càng tốt, để ghi nhận các thách thức mà những người LGBTQ+ đối mặt và để hiểu cách các chính sách, chương trình và dịch vụ có thể được xây dựng hoặc điều chỉnh tốt nhất để giúp đỡ và hỗ trợ những người LGBTQ+ sống ở quốc gia của bạn. 

Xin hãy giúp đỡ cộng đồng của bạn bằng cách đóng góp dữ liệu về trải nghiệm của bạn với tư cách là một thành viên của cộng đồng LGBTQ+.


Thông tin của tôi sẽ được bảo vệ như thế nào?

Để giúp đảm bảo sự bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi tên của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỏi số điện thoại và địa chỉ email để liên hệ với bạn cho các cuộc khảo sát tiếp theo. Các thông tin này sẽ được lưu trữ riêng biệt với các câu trả lời khảo sát của bạn. Thông tin liên hệ sẽ được giữ kín và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài dự án.