ĐỘI NGŨ

Nguyen Nguyen Nhu Trang

Điều tra viên chính

Trung tâm LIFE, Việt Nam

Augustine Wasonga

Điều tra viên chính

ACE Africa, Kenya

Angélica Baptista Silva

Điều tra viên chính

FIOCRUZ, Brazil

Cyrilla Amanya

Người giám sát

ACE Africa, Kenya

David Eagle

Người đồng điều tra

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Jaqueline Gomes de Jesus

Người đồng điều tra

FIOCRUZ, Brazil

Chris Gray

Người đồng điều tra

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Thai Anh Hoang

Người hỗ trợ nghiên cứu

Trung tâm LIFE, Việt Nam

Amy Hobbie

Quản lý dự án nghiên cứu

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Hy Huynh

Người đồng điều tra

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Sara Legrand

Điều tra viên chính

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Estevao Leite

Người hỗ trợ nghiên cứu

FIOCRUZ, Brazil

Monica Malta

Người đồng điều tra

FIOCRUZ, Brazil

Ricky Mugah

Người hỗ trợ nghiên cứu

ACE Africa, Kenya

Leonard Ng'eno

Người phát triển phần mềm

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Valentine Okello

Người hỗ trợ nghiên cứu

ACE Africa, Kenya

Andrew Weinhold

Điều phối viên dự án

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Kathryn Whetten

Điều tra viên chính

Đại học Duke, Hoa Kỳ

Micky Mai

Người hỗ trợ nghiên cứu

Trung tâm LIFE, Việt Nam

Vu Hoang Chuyen

Người hỗ trợ nghiên cứu

Trung tâm LIFE, Việt Nam

Sarah Wilson

Người đồng điều tra

Đại học Duke, Hoa Kỳ