Một nghiên cứu về Sức khỏe tâm thần và Sự hạnh phúc của những người LGBTQ+ tại Brazil, Kenya và Việt Nam

Nghiên cứu SMILE là gì?

Nghiên cứu SMILE là một nghiên cứu nhằm tìm hiểu về trải nghiệm cuộc sống của những người nhận diện là LGBTQ+ ở ba quốc gia: Brazil, Kenya và Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của những người nhận diện là LGBTQ+ và bất kỳ thách thức nào mà họ và những người LGBTQ khác trong cộng đồng của họ có thể gặp phải. LGBTQ+ có thể đề cập đến những người bị thu hút bởi người cùng giới / giới tính hoặc những người cảm thấy họ không phải là giới / giới tính mà họ được sinh ra hoặc những người không cảm thấy họ là nam hoặc nữ.

Chúng tôi là ai?

Đội ngũ nghiên cứu SMILE là đội ngũ đa ngành nghề, đa lĩnh vực và bao gồm nhiều nhà nghiên cứu khác nhau có các nền tảng bổ sung, những người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các bối cảnh đa dạng của quốc gia có thu nhập thấp và trung bình và thực hiện nghiên cứu toàn diện với cộng đồng LGBTQ+. Các nghiên cứu viên chính và phần lớn đội ngũ cũng xác định là LGBTQ+.

Nghiên cứu SMILE thực hiện ở đâu?

BRAZIL

KENYA

VIỆT NAM

Vẫn còn câu hỏi về nghiên cứu SMILE?